Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole