Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Prihlášku je možné stiahnúť tu:

1. Žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má MŠ vytvorené vhodné podmienky)

Prednostne sa prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Ostatné podmienky

 • uprednostňuje sa prijatie nového dieťaťa pred dieťaťom, ktoré prestalo chodiť z dôvodu nezáujmu, neplatenia poplatkov, neospravdlnenia neprítomnosti dlhšej ako 3 mesiace, prípadne bolo vyradené z MŠ pre nerešpektovanie školského poriadku

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, e-mailom. Môže ho podať ako ručne napísanú žiadosť, alebo použiť tlačivo Materskej školy. (zverejnené na webovej stránke školy ms.letanovce.sk/na-stiahnutie/ , alebo priamo v MŠ )

Podľa súčasného právneho stavu, sa nevyžaduje osobná účasť detí na zápise do materskej školy.

Termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019 je:

od 02.mája 2019 do 10.mája 2019

v priestoroch materskej školy

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy sa vždy vydáva ako reakcia na žiadosť o prijatie dieťaťa.(spravidla do 30.6.) Dieťa sa v súlade so súčasným právnym stavom neprijíma opakovane každý rok.

Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, alebo pokým rodič neoznámi riaditeľovi materskej školy, že dieťa nebude navštevovať materskú školu, príp. dovtedy, pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľ materskej školy o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania

Mgr. Žofia Vrončová