Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

Materská škola Nábrežná 9, 053 13 Letanovce

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy : Materská škola
Adresa školy : Nábrežná 9, 053 13 Letanovce
Telefónne číslo : 053 / 44 912 37, 0904 955 206
e-mail : ms@letanovce.sk
web : ms.letanovce.sk

Zriaďovateľ školy : Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce
Vedúci zamestnanec školy : Mgr. Žofia Vrončová, riaditeľka MŠ
Údaje o rade školy : Rada školy pozostáva zo siedmych členov 

Zástupcovia rodičov: Katarína Dubošová, Miriama Balejová, Andrea Knižková, Terézia Trojanová 

Zástupca pedagogických zamestnancov: Bc. Slávka Melikantová 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Katarína Mačáková 

Zástupca zriaďovateľa: Ján Šefčík 

Iné poradné orgány:

Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu boli v materskej škole zriadené poradné orgány, ktorých činnosť sa riadila ich plánom práce. 

Pedagogická rada ako jedna z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľky MŠ) so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov. Pedagogická rada zasadala 5krát v školskom roku. 

Navrhovala kompetentné návrhy na rozhodnutie pre riaditeľa školy, vyjadrovala sa k Školskému vzdelávaciemu programu, hodnotiacej správe o výchovno – vzdelávacej činnosti. Rokovala o návrhoch predložených riaditeľom školy alebo členmi pedagogickej rady, analyzovala výchovno – vzdelávacie výsledky detí a prijímala účinné opatrenia. Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogickí zamestnanci. 

Metodické združenie (ďalej len MZ) tvoria ho pedagogický zamestnanci 4 materských škôl: MŠ Letanovce, Arnutovce, Betlanovce, Bystrany. MZ pracovalo  podľa plánu, ktorý bol zameraný na zmeny v legislatíve, poznatky zo seminárov, porád, metodických dní. Počas zasadnutí MZ sme riešili aktivity zamerané na prevenciu obezity, stimulačné aktivity na podporu rozvoja grafomotorických schopností, zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku, skúsenosti s rozvíjaním sebadisciplíny, empatie a  s odstraňovaním negatívnych prejavov správania u detí. Hlavným cieľom bolo zvyšovať metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania. Členmi sú všetci učitelia materských škôl, vedúcou metodického združenia bola pani Gabriela Lorencová. Metodické združenie zasadalo podľa plánu 4 krát v školskom roku. 

Údaje o počte detí v materskej škole za školský rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 mala materská škola 2 triedy a navštevovalo ju 40 detí (stav k 15.09.2018) do konca školského roka boli prijaté ešte 3 deti.

Počet detí končiacich predškolskú prípravu : 13

Počet zamestnancov : pedagogickí : 4

nepedagogickí :

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov :

 1. počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0 
 2. počet pedagógov, ktorí absolvovali a ukončili 
 • kontinuálne vzdelávanie: 0  
 • inovačné vzdelávanie: 0
 • aktualizačné vzdelávanie: 2
 1. 1 pedagogický zamestnanec ukončil funkčné vzdelávanie a funkčné inovačné vzdelávanie

Absolvovali sme podujatia organizované spoločným školským úradom:  

 • Recitátorik – súťaž v prednese poézie a prózy detí MŠ (Pekariková) 
 • Evička nám ochorela – obvodné kolo zdravotníckej prehliadky (Pekariková, Lorencová)
 • Športová olympiáda detí MŠ ( Bc. Melikantová, Pekariková)
 • Špivanka – súťaž v speve detí (Bc. Melikantová)
 • Predplavecká príprava- Hry s vodou (Pekariková, Bc. Melikantová, Lorencová)
 • Deň MŠ

Zapojili sme sa do projektov: Školský mliečny program, Školské ovocie, Škôlka Komenský,  Evička nám ochorela, Zippyho kamaráti, DentalAlarm

 

Analýza edukačného procesu

Vzdelávanie sa uskutočňovalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a podľa školského vzdelávacieho programu „Rok v Letanovskom detskom raji“. 

V našej materskej škole má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter, vytvárame podmienky na sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej aktivity. Aktivity našej materskej školy sú zamerané na rozvoj telesnej, pracovnej, zdravotnej a environmentálnej výchovy s prvkami jazykového, rozumového a estetického vzdelávania. V školskom roku 2018/2019 sme sa zamerali hlavne na zdravie, zdravý životný štýl, pohyb. Staršie deti absolvovali program DentalAlarm v ktorom ich študenti zubného lekárstva učili ako sa správne starať o zúbky. Mládežníci z Červeného kríža upriamovali pozornosť detí na na prvú pomoc a prevenciu chorôb. Na duševné zdravie sme sa zamerali v programe Zippyho kamaráti, kde sa deti učili komunikovať o svojich pocitoch, vcítiť sa do pocitov kamarátov, vyrovnať so stresom, stratou blízskych,…

Hodnotenie ŠkVP

Výchovno vzdelávacie činnosti  sme obohatili o nové projekty a projektové dni, zamerané na prírodu, jej ochrana, zložky a celkové pozorovanie prírody, na tradície a folklór, zdravie a zdravý životný štýl. Naďalej budeme vyhľadávať nové metódy, formy práce, aby sme tak obohatili  vyučovací proces a poznatky rozširovali.

Do základných škôl bolo prijatých 12 predškolákov. 1 dieťa má odklad.

Slabou stránkou je doprava do okresného mesta na rôzne kultúrne podujatia, ktoré pre nedostupnosť autobusu nemôžeme realizovať. Budeme sa však snažiť zúčastňovať aj takýchto podujatí. V budúcom školskom roku sa plánujeme venovať environmentálnej výchove. Všetky vzdelávacie oblasti a štandardy zo ŠVP sme splnili. 

Údaje o aktivitách a prezentácií školy :

Splnili sme plán spolupráce MŠ so CZŠ Juraja Sklenára, zúčastnili sme sa predplaveckej prípravy, zapojili do rôznych výtvarných súťaží, zrealizovali sme športovo branné vychádzky s plnením prvkov brannej výchovy.

Usporiadali sme: Deň jablka, mlieka,  Gruliádu – športové popoludnie s rodičmi, Tvorivé dielne so starými rodičmi, Vianočnú besiedku, Karneval, Deň vody, Deň Zeme, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčku s predškolákmi spojenú s opekačkou  s rodičmi.

Ďalšie aktivity školy: šarkaniáda, týždeň zdravej výživy, tvorivé dielne, návšteva výstavy Drobnochovateľov, deň materských škôl, sviatok sv. Mikuláša, vianočná besiedka, fašiangový karneval, vystúpenie z príležitosti „Dňa matiek“, MDD, Olympijsky deň  detí, divadelné predstavenie v MŠ. 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy:

Naša materská škola má vynikajúce priestorové podmienky pre zaškolenie detí od 2,5rokov podľa záujmu rodičov. Materská škola je dvojtriedna. Ide o dvojpodlažnú budovu. 

Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Materská škola disponuje didaktickou technikou : 2x rádio s CD prehrávačom, , 4x počítač, 2 televízori , DVD prehrávače, elektronické didaktické pomôcky, 2 interaktívne tabuľe a multifunkčné zariadenie. Táto didaktická technika bola získaná v rámci národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ a Digi projektu a sponzorstvom (počítače a DVD prehrávače z firmy Panasonic Krompachy). Dvor je vybavený kompletom preliezok, hojdačiek, kolotočom a lezeckými preliezkami, pieskoviskom. Z projektu Embraco vŕbový tunel a domček, využili sme spolu s rodičmi pneumatiky, ktoré sme  naaražovali, aby vyzerali účelovo a esteticky. Na školskom dvore pribudli sú nové lavičky, vybudoval sa nový betónovýplot v zadnej časti ihriska. Do altánku, ktorý slúži ako eko učebňa, pribudli lavičky, polica, stôl. Zakúpili sa pomôcky na environmentálnu výchovu z financií, ktoré sme získali zapojením sa do projektu „Gesto pre mesto“. 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy : 

Školské pomôcky si kupujeme z rodičovských príspevkov a z dotácie, ktorú dostávame na predškolákoch. Pribudli nám nové didaktické pomôcky, rôzne didaktické spoločenské hry,  nové hračky, stavebnice. Zabezpečili sa aj nové programy pre výučbu na interaktívnej tabuli, a rôzne metodické materiály.

Podarilo sa nám čiastočne alebo úplne naplniť ciele z koncepčného zámeru rozvoja školy: 

 • Výchovno-vzdelávací proces
 • Pripraviť 5-6 ročné deti na vstup do ZŠ
 • Inovovať školský vzdelávací program
 • Zabezpečiť vyučovanie anglického jazyka
 • Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v škole
 • Doplniť do edukácie viac aktivít zameraných na tradície, folklór, zdravý životný štýl, ochranu životného prostredia
 • Oblasť riadenia
 • Umožniť kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 • Umožniť účasť na metodických dňoch  a prednáškach
 • Priebežne zabezpečovať odbornú literatúru
 • Upevňovať medziľudské vzťahy v kolektíve
 • Materiálno – technické podmienky
 • Doplniť učebné pomôcky, hračky
 • Doplniť zariadenie altánku
 • Priebežne doplňovať detskú knižnicu
 • Doplnkové zdroje financovania 
 • Zabezpečiť sponzorov obvodnej prehliadky „Dorotka a jej priatelia“
 • Požiadali sme o dotáciu Úradu vlády – Podpora rozvoja športu 2019
 • Rozvoj spolupráce
 • Organizovať neformálne stretnutia s rodičmi, tvorivé dielne
 • Organizovať spoločné kultúrne podujatia so ZŠ
 • Zúčastňovať sa podujatí organizovaných školským úradom 
 • Zorganizovať depistáž predškolákov, logopedickú depistáž
 • Prezentácia školy
 • Pokračovali sme v prezentovaní MŠ v rámci kultúrnych programov a webstránky

Údaje o dosiahnutých výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti

Podporovali sme prirodzené detské činnosti so zameraním na cieľavedomé telesné a pohybové zdokonaľovanie, ktoré smerovalo k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Do výchovno – vzdelávacieho procesu sme pravidelne zaraďovali pohybovo – relaxačné cvičenia a rôzne pohybové aktivity zamerané na rozvoj koordinácie pohybov, rovnováhu, obratnosť a správne držanie tela. Deti získali základy správnych hygienických, stravovacích, pracovných a sebaobslužných návykov a zručností. Naučili sa pri činnostiach používať všetky zmysly, ovládajú pohybový aparát a telesné funkcie. S nadšením prejavujú túžbu a ochotu pohybovať sa, ovládajú základné lokomočné pohyby, dokážu používať osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych a problémových situáciách, vhodne využívajú motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Pohybovo – motorická úroveň je primeraná veku, deti majú dostatok pohybových a psychomotorických kompetencií, čo sa prejavilo na športových súťažiach kde sa umiestnili na popredných miestach. Na pohybovú činnosť sme využívali všetky organizačné formy so zameraním na ich psychomotorický vývin, automatizáciu pohybov, rozvíjanie vôľových vlastností a rešpektovanie individuálnych pohybových kompetencií. Oboznámili sa so základmi korčuľovania a kĺzania sa. 

Úroveň jemnej motoriky sme u detí rozvíjali predovšetkým pravidelným zaraďovaním grafomotorických cvičení, konštruktívnymi hrami, modelovaním, kreslením, strihaním a manipuláciou s rôznymi drobnými predmetmi. Pri rozvíjaní grafomotorických kompetencií sme deti viedli k správnemu držaniu tela pri sedení, správnemu úchopu písacieho a kresliaceho materiálu a vizuomotorickej koordinácii. 5 – 6 ročné deti získali elementárne počítačové zručnosti. Radi tvorili z odpadového a technického materiálu. Pri týchto činnostiach sa objavili rezervy hlavne pri strihaní, kde deti mali problém so správnym držaním nožníc, presným strihaním a skladaním papiera. 

Rezervy: 

Niektoré deti nemajú dostatočne uvoľnenú ruku, kreslia kŕčovito a nevyvíjajú primeraný tlak na podložku, takže budeme viac rozvíjať jemnú motoriku a grafomotorické zručnosti. 

V oblasti kognitívneho rozvoja bolo pre nás prvoradou úlohou a cieľom rozvoj komunikačných schopností a zdokonaľovanie jazykového prejavu dieťaťa, osvojenie základov spisovnej slovenčiny. Naše deti mali veľmi dobre komunikačné schopnosti ich vyjadrovanie bolo správne, vecné a konkrétne, pretože deti už v rannom kruhu emocionálne prejavujú to čo by chceli povedať p. uč, čo ich bolí trápi, z čoho sa radujú a čo nemôžu vypovedať doma pre zaneprázdnenosť svojich rodičov.  Kognitivizáciu sme realizovali prostredníctvom didaktických aktivít, hrových činností a zážitkovým učením, ktoré uľahčovali deťom proces poznávania. Dominantnou metódou bola hra. Využívaním nových inovačných metód sme sa snažili aktivizovať ich pozornosť, pamäť a logické myslenie. 

Manipuláciou s rôznymi predmetmi a hračkami, vhodnými edukačnými aktivitami si deti osvojili základné matematické predstavy o veľkosti, tvare a množstve. Staršie deti dokážu počítať do desať a niektoré počítajú cez desiatku. Logické myslenie sme rozvíjali u detí rôznymi hlavolamami, problémovými úlohami. Deti používali pri činnosti všetky zmysly. 

Deti sa naučili využívať získané poznatky, dokážu sa sústrediť na dané činnosti. Počas celého roku získali poznatky o sebe a svojom okolí, spoznali rôzne nové predmety, javy a ich vlastnosti. V tejto oblasti sa využíva zážitkové učenie 

Využívali sme pomôcku Logiko primo, kde deti si v tabuľkách triedením, priraďovaním rozvíjali kognitívne poznatky z oblasti orientácie, poznávanie farieb a logického myslenia. Využívali sme interaktívnu tabuľu, kde si deti kreslili, prezentovali sme rôzne hry, pexeso, básne, hádanky, rôzne činnosti, či už z oblasti jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek a svet práce, umenie a kultúra a zdravie a pohyb. 

Pre zlepšenie výslovnosti detí, sme rodičom odporúčili návštevu logopéda. 

Individuálnym prístupom sme sa snažili vtiahnuť do činnosti detí introvertné, aby vedeli vyjadriť, čo cítia bez zábran a naopak deti hyperaktívne upokojiť rôznou motiváciou a usmerňovaním.

Vytváraním vhodnej, príjemnej atmosféry, vonkajším a vnútorným prostredím MŠ sme u detí pestovali poznávanie krásna a získavali primerané estetické cítenie. Na vychádzkach, výletoch v prírode neďaleko Slovenského raja sme formovali začiatky ekologickej kultúry, vzťah k prírode a celkový pohľad na životné prostredie. 

Učili sme ich rozlišovať pozitívne i negatívne emócie, neubližovať druhým, rešpektovať potreby kamarátov. Rozvíjali sme predčitateľskú gramotnosť, kde deti čítali z obrázkov, robili pojmové mapy, hľadali rôzne poznatky z encyklopédii. Ranný kruh sme využívali aj na realizáciu prosociálnych hier, prostredníctvom ktorých sme vytvárali priestor na podporu zdravej sebadôvery, kooperatívnych činností medzi deťmi, elimináciu nežiaducich prvkov v správaní. Vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska rozvoja osobnosti detí sme venovali pozornosť prosociálnemu cíteniu, správaniu a vytváraniu pozitívnej socio-emocionálnej atmosféry. Prosociálnymi a aktivizujúcimi metódami sme u detí rozvíjali vzájomnú úctu, toleranciu, ohľaduplnosť, potrebu sebarealizácie a sebahodnotenia. Deťom sme poskytovali pocit bezpečia, lásky a istoty. Podieľali na vytváraní pravidiel, rozvíjali si interpersonálne kompetencie, naučili si vytvárať vlastné názory, postoje a hodnotenie. Pri vzniknutých problémoch sme deti viedli k ich nenásilnému riešeniu a podarilo sa nám dosiahnuť, že deti sa vedia podeliť s kamarátom bez vyvolania konfliktu, dokážu kooperovať v kolektívnych činnostiach, primerane sa presadiť v spontánnych aj cielených edukačných činnostiach. U niektorých detí sa prejavujú neprimerané prejavy správania spojené s motorickým nepokojom a napätím, nedostatočné sústredenie na činnosť, neadekvátna emocionálna kontrola. Tieto deti potrebujú pri riešení konfliktov pomoc dospelého. Estetické cítenie sme u detí prebúdzali vo výtvarných, hudobných a literárnych činnostiach. K týmto činnostiam deti pristupovali aktívne, so záujmom a radosťou. Zapojili sa do súťaže v prednese poézie a prózy a do výtvarnej súťaže. Na vychádzkach do blízkeho okolia sme u detí formovali vzťah k prírode, životnému prostrediu a osvojovali si základy ochrany životného prostredia.

Rezervy: 

Stále ostáva problémom u detí  agresívne správanie, ktoré nedokážu patrične ovládať. Naďalej treba upevňovať a rozvíjať návyky spoločenského správania. 

Vo výtvarnej oblasti sa zamerať na rozvíjanie predstavivosti a tvorivosti. 

Opatrenia: 

Budeme využívať silné stránky dieťaťa a na nich stavať.  Zapojili sme sa do programu „Zippyho kamaráti“ – program na podporu duševného zdravia. 

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti: 

Súčasťou práce učiteliek bola pedagogická diagnostika. Najlepšou metódou sa osvedčilo pozorovanie dieťaťa hlavne pri hrách a hrových činnostiach. Veľkým prínosom bolo aj vedenie portfólia dieťaťa – pracovné listy, výtvarné práce, pracovné činnosti a ich analýza. Prostredníctvom rôznych edukačných, didaktických hier učiteľky získali informácie o danej rozvojovej úrovni dieťaťa.

Spolupráca s inštitúciami

Materská škola spolupracuje s týmito inštitúciami : Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi, ZŠ Juraja Sklenára v Letanovciach, Školská jedáleň Letanovce, MPC Prešov, Spoločný Školský úrad Smižany, MPC Košice, Obecný úrad Letanovce.

 

Správu predložila pani Mgr. Žofia Vrončová a bola prerokovaná na pedagogickej rade.

Rada školy prerokovala „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy“ za školský rok 2018/2019 v MŠ Nábrežná 9, Letanovce. 

………………………………………………………….. 

Bc. Slávka Melikantová 

Predseda RŠ 

 

Obec Letanovce, ako zriaďovateľ MŠ Nábrežná 9, Letanovce, schvaľuje „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy“ za školský rok 2018/2019. 

…………………………………………………………… 

Slavomír Zahornadský 

starosta obce