Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

Materská škola Nábrežná 9, 053 13 Letanovce

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy : Materská škola
Adresa školy : Nábrežná 9, 053 13 Letanovce
Telefónne číslo : 053 / 44 912 37
e-mail : msletanovce@azet.sk

Zriaďovateľ školy : Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce
Vedúci zamestnanec školy : Eva Kacvinská, riaditeľka MŠ
Údaje o rade školy : Rada školy pozostáva z piatich členov

Zástupcovia rodičov: Katarína Dubošová, Jana Kramárová, Andrea Knižková,Terézia Trojanová
Zástupca pedagogických zamestnancov: Bc. Slávka Melikantová
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Katarína Mačáková
Zástupca zriaďovateľa: Ján Šefčík

Iné poradné orgány:

Pre skvalitnenie a zvyšovanie účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu boli v materskej škole zriadené poradné orgány, ktorých činnosť sa riadila ich plánom práce.

Pedagogická rada ako jedna z organizačných foriem činnosti pedagogického zboru spája zodpovednosť jednotlivca (riaditeľky MŠ) so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov. Pedagogická rada zasadala 3 krát v školskom roku.

Navrhovala kompetentné návrhy na rozhodnutie pre riaditeľa školy, vyjadrovala sa k Školskému vzdelávaciemu programu, hodnotiacej správe o výchovno – vzdelávacej činnosti. Rokovala o návrhoch predložených riaditeľom školy alebo členmi pedagogickej rady, analyzovala výchovno – vzdelávacie výsledky detí a prijímala účinné opatrenia. Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogickí zamestnanci.

Metodické združenie (ďalej len MZ) pozostáva zo 4 materských škôl – MŠ Letanovce, Arnutovce, Betlanovce, Bystrany. MZ pracovalo  podľa plánu, ktorý bol zameraný na rezervy v metodickej a legislatívnej stránke. Počas zasadnutí MZ sme si riešili aktivity do zamerané na prevenciu obezity zmeny vo výchovno -vzdelávacích plánoch, špecifické metódy v predčitateľskej  gramotnosti, Metódy na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti – bádateľské aktivity, odovzdávali si informácie a poznatky z kontinuálneho vzdelávania, . Hlavným cieľom bolo zvyšovať metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania. Členmi sú všetci učitelia materských škôl, vedúcou metodického združenia bola pani Gabriela Lorencová.  Metodické združenie zasadalo podľa plánu 4 krát v školskom roku.

Údaje o počte detí v materskej škole za školský rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 mala materská škola 2 triedy a navštevovalo ju 37 detí (stav k 15.09.2017)

Počet detí končiacich predškolskú prípravu : 7

Počet zamestnancov : pedagogickí : 4

nepedagogickí : 2

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov :

 1. počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0
 2. počet pedagógov, ktorí absolvovali a ukončili
 • kontinuálne vzdelávanie: 0  
 • inovačné vzdelávanie: 0
 • aktualizačné vzdelávanie: 0
 1. prvú atestáciu
 • úspešne vykonal 1 pedagogický zamestnanec
 • 1 pedagogický zamestnanec prihlásený na funkčné vzdelávanie

Absolvovali sme podujatia organizované školským úradom:  

 • Recitátorik – súťaž v prednese poézie a prózy detí MŠ (Bc.Melikantová)
 • Evička nám ochorela – obvodné kolo zdravotníckej prehliadky (Bc. Melikantová, Mgr.Vrončová)
 • Športová olympiáda detí MŠ ( Bc. Melikantová, Mgr.Vrončová)
 • Špivanka – súťaž v speve detí (Bc. Melikantová)
 • Predplavecká príprava- Hry s vodou (Pekariková, Bc. Melikantová)
 • Deň MŠ
 • Galaprogram MŠ
 • Výtvarná súťaž – Pjongčang očami detí

Zapojili sme sa do projektov: Školský mliečny program, Školské ovocie, Škôlka Komenský, Filipovi kamaráti, Evička nám ochorela, Gesto pre mesto

Analýza edukačného procesu

Vzdelávanie sa uskutočňovalo podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a podľa školského vzdelávacieho programu „Sme deti prírody žijúce v srdci Slovenského raja“.

V našej materskej škole má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter, vytvárame podmienky na sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej aktivity. Sme v úlohe facilitátora, manažéra výchovno vzdelávacej činnosti, poradcu konzultanta. Aktivity našej materskej školy sú zamerané na rozvoj telesnej, pracovnej, zdravotnej a environmentálnej výchovy s prvkami jazykového, rozumového a estetického vzdelávania. Poznávali sme podstatu ekologických zákonitostí, rozvíjali estetické cítenie, formovali citový, humánny a morálny vzťah k prírode, k ochrane a tvorbe životného prostredia. Podporovali a rozvíjali sme myšlienku „zdravého životného štýlu“, ktorá úzko súvisí a prelína sa ekologickou a environmentálnou výchovou, učili sme deti ekologicky konať a myslieť, pestovať ochranárske postoje.

Hodnotenie ŠkVP

ŠkVP sme obohatili o nové projekty a projektové dni. So zameraním našej materskej školy na prírodu, jej ochrana, zložky a celkové pozorovanie prírody, na tradície a folklór sme spokojní a budeme naďalej vyhľadávať nové metódy, formy práce aby sme tak obohatili  vyučovací proces a poznatky rozširovali.

Do základnej školy boli prijatý 4 predškoláci. 2 deti dostali odklad.

Slabou stránkou je doprava do okresného mesta na rôzne kultúrne podujatia, ktoré pre nedostupnosť autobusu nemôžeme realizovať. Budeme sa však snažiť zúčastňovať aj takýchto podujatí. Všetky vzdelávacie oblasti a štandardy zo ŠVP sme splnili.

Údaje o aktivitách a prezentácií školy :

Splnili sme plán spolupráce MŠ so CZŠ Juraja Sklenára, zúčastnili sme sa predplaveckej prípravy, zapojili do rôznych výtvarných súťaží, zrealizovali sme športovo branné vychádzky s plnením prvkov brannej výchovy.

Usporiadali sme: Deň jablka, Vianočné tvorenie s rodičmi, návšteva knižnice, Deň Zeme, Deň mlieka, Veľkonočné tvorenie so žiakmi 1.ročníka

Ďalšie aktivity školy: šarkaniáda, týždeň zdravej výživy, výstava jesenných plodov, tvorivé dielne s rodičmi, súrodencami, návšteva výstavy Drobnochovateľov, deň materských, kultúrne vystúpenia detí, sviatok sv. Mikuláša, vianočná besiedka, fašiangový karneval , vystúpenie z príležitosti „Dňa matiek“ , MDD, Olympijsky deň  detí, slávnostné ukončenie školského roka a rozlúčka s predškolákmi, divadelného predstavenia v MŠ.

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy:

Naša materská škola má vynikajúce priestorové podmienky pre zaškolenie detí od 2,5rokov podľa záujmu rodičov. Materská škola je dvojtriedna. Ide o dvojpodlažnú budovu.

Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola disponuje didaktickou technikou : 2x rádio s CD prehrávačom, , 4x počítač, 2 televízori , DVD prehrávače, elektronické didaktické pomôcky, 2 interaktívne tabuľe a multifunkčné zariadenie. Táto didaktická technika bola získaná v rámci národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ a Digi projektu a sponzorstvom (počítače a DVD prehrávače z firmy Panasonic Krompachy). Dvor je vybavený kompletom preliezok, hojdačiek, kolotočom a lezeckými preliezkami, pieskoviskom. Z projektu Embraco vŕbový tunel a domček, využili sme spolu s rodičmi pneumatiky, ktoré sme  naaražovali, aby vyzerali účelovo a esteticky. Na školskom dvore pribudli nové lavičky, vymaľoval sa plot, kovové konštrukcie pri vchodoch do budovy, vybudoval sa nový betónovýplot v zadnej časti ihriska. V exterieri bol koncom školského roka dokončený altánok, ktorý bude slúžiť aj ako eko učebňa. Zariadime ho z financií, ktoré sme získali zapojením sa do projektu „Gesto pre mesto“. Počas letných prázdnin sa kompletne zrekonštruovali sociálne zariadenia – vymenila sa sanita, obklady, podlahy, okná, zariadenie, pribudli nové bojleri a odvetrávanie týchto priestorov.

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy :

Školské pomôcky si kupujeme z rodičovských príspevkov a z dotácie, ktorú dostávame na predškolákoch. Pribudli nám nové didaktické pomôcky, rôzne didaktické spoločenské hry,  nové hračky, stavebnice. Zabezpečili sa aj nové programy pre výučbu na interaktívnej tabuli, a rôzne metodické materiály.

Podarilo sa nám čiastočne alebo úplne naplniť ciele:

 • Z koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný školský rok :
 • vypestovať a upevniť u detí kultúrno–hygienické a kultúrno-spoločenské návyky,
 • prehlbovať zdravotnú výchovu v materskej škole a prostredníctvom nej vštepovať deťom základy zdravého životného štýlu a postupne docieliť zmenu postojov k životu,
 • uplatňovať humanistickú výchovu a vzdelávanie,
 • výchovu a vzdelávanie realizovať podľa ŠkVP a pedagogický proces smerovať k

 optimálnej emocionálnej, perceptuálno – motorickej a kognitívnej úrovni,

 • orientovať sa na osobnosť dieťaťa, rešpektovať jeho jedinečnosť, záujmy, potreby, a tie zohľadniť pri plánovaní VVČ,
 • uplatňovať progresívne trendy súčasnej pedagogiky, inovačné metódy a formy práce,
 • rozvíjať cieľavedome a systematicky v tvorivej atmosfére základy kľúčových

kompetencií osobnosti dieťaťa,

 • rozvíjať všetky jazykové roviny a formy komunikácie na osvojenie si základov

kultivovaného spisovného jazyka,

 • vytvárať tvorivú atmosféru v triede, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
 • Ciele z oblasti vzdelávania pedagogických zamestnancov :
 • zabezpečiť kvalitné personálne podmienky pre výchovno – vzdelávací proces,
 • prehlbovať odbornú spôsobilosť pedagogických zamestnancov,
 • oboznamovať zamestnancov so zákonmi a právnymi predpismi, dodržiavať legislatívu

a tak umožniť participáciu pedagogických zamestnancov na riadení školy,

 • umožniť pedagogickým zamestnancom ďalšie vzdelávanie ako súčasť ich kariérneho rastu,

postupovať podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.

 • Ciele z oblasti vzťahov školy s rodinou:
 • formovať dobré vzťahy s rodinami, vytvárať vzťahy založené na vzájomnom rešpekte,

komunikácií a akceptácii ,

 • zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov pre zákonných

zástupcov a tak zlepšiť dochádzku detí do MŠ, prehlbovať informovanosť rodičovskej

verejnosti o aktivitách materskej školy,

 • spolupracovať s rodinou v záujme starostlivosti a ochrany zdravia detí
 • aktívne zapájať do spolupráce s MŠ rodičov a tak ich viesť k tomu, aby cítili potrebu

vzdelávania svojich detí, aby boli deti dostatočne pripravené na vstup do ZŠ.

 • Ciele z oblasti vzťahov školy s verejnosťou:
 • aktívne spolupracovať so zriaďovateľom, Spoločným školským úradom Smižany a s

inštitúciami zameranými na výchovu a vzdelávanie,

 • prezentovať školu aj prostredníctvom akcií a podujatí organizovaných obcou.

Údaje o dosiahnutých výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti

Podporovali sme prirodzené detské činnosti so zameraním na cieľavedomé telesné a pohybové zdokonaľovanie, ktoré smerovalo k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Do výchovno – vzdelávacieho procesu sme pravidelne zaraďovali pohybovo – relaxačné cvičenia a rôzne pohybové aktivity zamerané na rozvoj koordinácie pohybov, rovnováhu, obratnosť a správne držanie tela. Deti získali základy správnych hygienických, stravovacích, pracovných a sebaobslužných návykov a zručností. Naučili sa pri činnostiach používať všetky zmysly, ovládajú pohybový aparát a telesné funkcie. S nadšením prejavujú túžbu a ochotu pohybovať sa, ovládajú základné lokomočné pohyby, dokážu používať osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych a problémových situáciách, vhodne využívajú motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Pohybovo – motorická úroveň je primeraná veku, deti majú dostatok pohybových a psychomotorických kompetencií, čo sa prejavilo na športových súťažiach kde sa umiestnili na popredných miestach. Na pohybovú činnosť sme využívali všetky organizačné formy so zameraním na ich psychomotorický vývin, automatizáciu pohybov, rozvíjanie vôľových vlastností a rešpektovanie individuálnych pohybových kompetencií. Oboznámili sa so základmi korčuľovania a kĺzania sa.

Úroveň jemnej motoriky sme u detí rozvíjali predovšetkým pravidelným zaraďovaním grafomotorických cvičení, konštruktívnymi hrami, modelovaním, kreslením, strihaním a manipuláciou s rôznymi drobnými predmetmi. Pri rozvíjaní grafomotorických kompetencií sme deti viedli k správnemu držaniu tela pri sedení, správnemu úchopu písacieho a kresliaceho materiálu a vizuomotorickej koordinácii. 5 – 6 ročné deti získali elementárne počítačové zručnosti. Radi tvorili z odpadového a technického materiálu. Pri týchto činnostiach sa objavili rezervy hlavne pri strihaní, kde deti mali problém so správnym držaním nožníc, presným strihaním a skladaním papiera.

Rezervy:

Niektoré deti nemajú dostatočne uvoľnenú ruku, kreslia kŕčovito a nevyvíjajú primeraný tlak na podložku, takže budeme viac rozvíjať jemnú motoriku a grafomotorické zručnosti.

.

V oblasti kognitívneho rozvoja bolo pre nás prvoradou úlohou a cieľom rozvoj komunikačných schopností a zdokonaľovanie jazykového prejavu dieťaťa, osvojenie základov spisovnej slovenčiny. Naše deti mali veľmi dobre komunikačné schopnosti ich vyjadrovanie bolo správne, vecné a konkrétne, pretože deti už v rannom kruhu emocionálne prejavujú to čo by chceli povedať p. uč, čo ich bolí trápi, z čoho sa radujú a čo nemôžu vypovedať doma pre zaneprázdnenosť svojich rodičov.  Kognitivizáciu sme realizovali prostredníctvom didaktických aktivít, hrových činností a zážitkovým učením, ktoré uľahčovali deťom proces poznávania. Dominantnou metódou bola hra. Využívaním nových inovačných metód sme sa snažili aktivizovať ich pozornosť, pamäť a logické myslenie.

Manipuláciou s rôznymi predmetmi a hračkami, vhodnými edukačnými aktivitami si deti osvojili základné matematické predstavy o veľkosti, tvare a množstve. Staršie deti dokážu počítať do desať a niektoré počítajú cez desiatku. Logické myslenie sme rozvíjali u detí rôznymi hlavolamami, problémovými úlohami. Deti používali pri činnosti všetky zmysly.

Deti sa naučili využívať získané poznatky, dokážu sa sústrediť na dané činnosti. Počas celého roku získali poznatky o sebe a svojom okolí, spoznali rôzne nové predmety, javy a ich vlastnosti. V tejto oblasti sa využíva zážitkové učenie

Využívali sme pomôcku Logiko primo, kde deti si v tabuľkách triedením, priraďovaním rozvíjali kognitívne poznatky z oblasti orientácie, poznávanie farieb a logického myslenia. Využívali sme interaktívnu tabuľu, kde si deti kreslili, prezentovali sme rôzne hry, pexeso, básne, hádanky, rôzne činnosti, či už z oblasti jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek a svet práce, umenie a kultúra a zdravie a pohyb.

Pre zlepšenie výslovnosti detí, sme rodičom odporúčili návštevu logopéda.

Individuálnym prístupom sme sa snažili vtiahnuť do činnosti detí introvertné, aby vedeli vyjadriť, čo cítia bez zábran a naopak deti hyperaktívne upokojiť rôznou motiváciou a usmerňovaním.

Vytváraním vhodnej, príjemnej atmosféry, vonkajším a vnútorným prostredím MŠ sme u detí pestovali poznávanie krásna a získavali primerané estetické cítenie. Na vychádzkach, výletoch v prírode neďaleko Slovenského raja sme formovali začiatky ekologickej kultúry, vzťah k prírode a celkový pohľad na životné prostredie.

Učili sme ich rozlišovať pozitívne i negatívne emócie, neubližovať druhým, rešpektovať potreby kamarátov. Rozvíjali sme predčitateľskú gramotnosť, kde deti čítali z obrázkov, robili pojmové mapy, hľadali rôzne poznatky z encyklopédii. Ranný kruh sme využívali aj na realizáciu prosociálnych hier, prostredníctvom ktorých sme vytvárali priestor na podporu zdravej sebadôvery, kooperatívnych činností medzi deťmi, elimináciu nežiaducich prvkov v správaní. Vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska rozvoja osobnosti detí sme venovali pozornosť prosociálnemu cíteniu, správaniu a vytváraniu pozitívnej socio-emocionálnej atmosféry. Prosociálnymi a aktivizujúcimi metódami sme u detí rozvíjali vzájomnú úctu, toleranciu, ohľaduplnosť, potrebu sebarealizácie a sebahodnotenia. Deťom sme poskytovali pocit bezpečia, lásky a istoty. Podieľali na vytváraní pravidiel, rozvíjali si interpersonálne kompetencie, naučili si vytvárať vlastné názory, postoje a hodnotenie. Pri vzniknutých problémoch sme deti viedli k ich nenásilnému riešeniu a podarilo sa nám dosiahnuť, že deti sa vedia podeliť s kamarátom bez vyvolania konfliktu, dokážu kooperovať v kolektívnych činnostiach, primerane sa presadiť v spontánnych aj cielených edukačných činnostiach. U niektorých detí sa prejavujú neprimerané prejavy správania spojené s motorickým nepokojom a napätím, nedostatočné sústredenie na činnosť, neadekvátna emocionálna kontrola. Tieto deti potrebujú pri riešení konfliktov pomoc dospelého. Estetické cítenie sme u detí prebúdzali vo výtvarných, hudobných a literárnych činnostiach. K týmto činnostiam deti pristupovali aktívne, so záujmom a radosťou. Zapojili sa do súťaže v prednese poézie a prózy a do výtvarnej súťaže. Na vychádzkach do blízkeho okolia sme u detí formovali vzťah k prírode, životnému prostrediu a osvojovali si základy ochrany životného prostredia.

Rezervy:

Stále ostáva problémom u detí  agresívne správanie, ktoré nedokážu patrične ovládať. Naďalej treba upevňovať a rozvíjať návyky spoločenského správania.

Vo výtvarnej oblasti sa zamerať na rozvíjanie predstavivosti a tvorivosti.

Opatrenia:

Budeme využívať silné stránky dieťaťa a na nich stavať. Zapojíme do riešenia  problémov vo väčšej miere rodičov. Zapojíme sa do programu „Zippyho kamaráti“ – program na podporu duševného zdravia. Zakúpime rôzne tvorivé, kreatívne materiály.

Posúdenie úrovne školskej pripravenosti:

Súčasťou práce učiteliek bola pedagogická diagnostika. Najlepšou metódou sa osvedčilo pozorovanie dieťaťa hlavne pri hrách a hrových činnostiach. Veľkým prínosom bolo aj vedenie portfólia dieťaťa – pracovné listy, výtvarné práce, pracovné činnosti a ich analýza. Prostredníctvom rôznych edukačných, didaktických hier učiteľky získali informácie o danej rozvojovej úrovni dieťaťa.

Riadiaca a kontrolná činnosť

A/ Pedagogická činnosť: hospitačná činnosť bola zameraná na všetky oblasti edukačného procesu. Práca celého kolektívu bola cieľavedomá a kvalitná.

B/ Pracovno-právna oblasť: Všetci zamestnanci dodržiavali vnútorný poriadok školy, predpisy BOZ,PO,CO, efektívne využívali pracovný čas, efektívne a konštruktívne sme riešili sporne a konfliktné situácie

Spolupráca MŠ so ZŠ

Spolupráca so ZŠ je výborná. Spolu navštevujeme divadlo, kino, vymieňame si skúsenosti po odbornej a metodickej stránke. Tento rok sme spolupracovali najme s Mgr. P.Roxerom a deťmi 1.ročníka – spoločný program „Filipovi kamaráti“, veľkonočné tvorivé dielne v MŠ, otvorená hodina v ZŠ.

Spolupráca s rodinou:

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v spolupráci s rodinou a rodičia sú veľmi nápomocní pri realizácií spoločných akcií. Môžu sa zúčastňovať na výchovno-vzdelávacom procese, navrhovať a organizovať spoločné akcie a podieľať sa na ich príprave.

Rodina i materská škola sú inštitúcie, ktoré sa podieľajú na výchove i na celkovom osobnostnom rozvoji dieťaťa vo veku, kedy osvojené vedomosti, schopnosti či postoje vytvárajú východiskový základ pre ďalšie dotváranie osobnosti dieťaťa, čím neodmysliteľne pôsobia na jeho autentický život, prežitie detstva, na jeho prípravu pre vstup do základnej školy i do spoločnosti. Preto sme sa snažili vytvárať priestor pre aktívnu participáciu rodičov pri výchove a vzdelávaní. Uskutočňovali sme pre nich kultúrne a spoločenské podujatia, zabezpečili sme poradenskú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania detí.

Spolupráca s inštitúciami

Materská škola spolupracuje s týmito inštitúciami : Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi, ZŠ Juraja Sklenára v Letanovciach, Školská jedáleň Letanovce, MPC Prešov, Spoločný Školský úrad Smižany, MPC Košice, Obecný úrad Letanovce.

Správu predložila pani Mgr. Žofia Vrončová a bola prerokovaná na pedagogickej rade.

Rada školy prerokovala „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy“ za školský rok 2017/2018 v MŠ Nábrežná 9, Letanovce.

…………………………………………………………..

Bc. Slávka Melikantová

Predseda RŠ

Obec Letanovce, ako zriaďovateľ MŠ Nábrežná 9, Letanovce, schvaľuje „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy“ za školský rok 2017/2018.

……………………………………………………………

Slavomír Zahornadský

starosta obce