Materská škola Letanovce

O škôlke

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Oznamy pre rodičov

Riaditeľka materskej školy v Letanovciach oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 bude prebiehať od 14.5.2018 do 18.5.2018 v budove materskej školy.

K zápisu je potrebné priniesť:
1. Vyplnenú prihlášku dieťaťa
2. Potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
3. Občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa na overenie uvedených údajov
Prihlášky a podmienky prijatia detí si môžete vyzdvihnúť priamo v Materskej škole alebo na webovom sídle školy ms.letanovce.sk v záložke dokumenty.

Ďakujeme

Plánované aktivity na Máj - Jún

14.5.2018 – 18.5.2018

Zápis detí do MŠ

18.5.2018

Deň matiek

22.5.2018 – 24.5.2018

Predplavecká príprava

(staršie deti – podľa rozpisu)

1.6.2018

Deň detí

4.6.2018

Prekvapenie pre deti

návšteva Alex Parku v SNV

9.6.2018

Galaprogram Podlesok

(deti vystupujúce v programe)

12.6.2018

Olympiáda detí MŠ

(3 dievčatá, 3 chlapci)

Koncoročný výlet

29.6.2018

Rozlúčka s predškolákmi

Náš Blog

Pozrite sa, čo máme nové na našom blogu, ak chcete zobraziť viac článkov, KLIKNITE SEM

Zaujímavosti

Ponúkame Vám zopár rád a užitočných článkov, pre zobrazenie ďalších článkov KLIKNITE SEM