Rada školy

Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.  

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť rady školy:

  • Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
  • Uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. b) až e) a ods. 8 písm. b) a c) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
  • Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä  k návrhu na počty prijímaných žiakov, k návrhu školského vzdelávacieho programu, k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach, k správe o výsledkoch hospodárenia školy, k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rada školy má 7 členov:

Bc. Slávka Melikantová – predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Miriam Balejovú – zástupca rodičov

Mgr. Andrea Knižková – zástupca zriaďovateľa

Jana Bendíková – zástupca rodičov

Mária Toporcerová – zástupca rodičov

Katarína Mačáková – zástupca nepedagogických zamestnancov

Ján Šefčík – zástupca zriaďovateľa