Školský poriadok

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Nábrežná 9,053 13 Letanovce v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Článok II

Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

 1. a)  Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej    dochádzky v materských školách,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohy gieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávaniu umožňujú.

Zákonný zástupca má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá bude poskytovať jeho dieťaťu výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnej a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,
 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom materskej školy  a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • vyjadrovať sa k  vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • privádzať dieťa do MŠ zdravé v záujme zdravia vlastného dieťaťa, v záujme zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov MŠ
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • informovať školu o zmene osobných údajov dieťaťa a rodičov, napr. zmena bydliska, telefónnych čísel rodičov
 • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,
 • neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni ospravedlniť; ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce  dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa  potvrdenie od lekára,
 • v prípade prerušenia alebo ukončenia dochádzky doručiť písomnú žiadosť riaditeľke školy,
 • priniesť dieťaťa do materskej školy najneskôr do 8.00 hod. a odovzdať dieťa službukonajúcej učiteľke,
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy, ktorý materská škola využíva na výchovu a vzdelávanie,  v prípade poškodenia dieťaťom zákonný zástupca je povinný škodu nahradiť, prípadne zabezpečiť opravu,
 • pravidelne uhrádzať príspevok na stravovanie a príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ v aj keď bolo v príslušnom mesiaci prítomné iba 1 deň, aj keď je v tom čase choré alebo v MŠ neprítomné,
 • zabezpečiť, aby dieťa nenosilo do materskej školy priveľa hračiek z domu, pedagogický zamestnanec nezodpovedá za ich poškodenie, prípadne stratu,
 • zabezpečiť, aby dieťa nenosilo nebezpečné predmety do materskej školy (ostré predmety, sklenené), malé šperky – hrozí prehltnutie, náhrdelníky – hrozí uškrtenie, laky na nechty, pomády, cukríky, žuvačky a pod.,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
 • pred nástupom dieťaťa do MŠ predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
 • viesť dieťa k samostatnosti pri obliekaní a úprave zovňajška,
 • zabezpečiť dieťaťu vhodné pohodlné oblečenie, aby sa samo zvládlo upraviť, nedávať módne doplnky – opasky, tesné oblečenie, body, nedávať drahé moderné oblečenie,
 • spolupracovať s pedagogickým zamestnanom, pri zadaní úlohy spolupracovať s dieťaťom na jej splnení, nepristupovať k tomu benevolentne,
 • v prípade nevhodného správania sa dieťaťa,  po pohovore s triednou učiteľkou, dohovoriť mu.

Materská škola:

 • bude dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu  výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu
 • bude zachovávať neutralitu. Pedagogický zamestnanci budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho písomne vyžiada. Obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov
 • bude rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu
 • v prípade zverenia dieťaťa len jednému zo zákonných zástupcov, bude materská škola riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

 1. b) Prevádzka  a vnútorný režim MŠ:

1 Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch  od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka MŠ: Mgr. Žofia Vrončová

Konzultačné hodiny: denne od 10.30 hod. do 12.00 hod. a podľa predchádzajúceho  dohovoru

Vedúca školskej jedálne: Bc. Marianna Frankovičová

Konzultačné hodiny:  Po –  7.30 hod. do 9.00 hod.

                                Ut – 14.00 hod. do 14.45 hod. a podľa  dohovoru

Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi  a odsúhlasená zriaďovateľom.

                     

  Prevádzku môže riaditeľ obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní  a so súhlasom zriaďovateľa.

   V čase letných  prázdnin je prevádzka  materskej školy prerušená najmenej na tri týždne z hygienických dôvodov. V tomto období podľa pokynov riaditeľa materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov a hračiek, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku, náhradné voľno.

   Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.

    Pri obmedzení prevádzky v niektorých triedach bude deťom zabezpečená výchova a vzdelávanie spájaním detí v náhradných triedach tak, aby bol zabezpečený pedagogický proces a bezpečnosť detí.

    V čase jesenných, vianočných  a veľkonočných prázdnin bude  prevádzka materskej školy vopred písomne prerokovaná s rodičmi a zriaďovateľom. Limitujúcim faktorom je minimálne 10 detí, ktoré sa budú stravovať.  V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku, príp. náhradné voľno.

   Prevádzka môže byť prerušená aj z technických príčin (havária, krádež, maľovanie, deratizácia a pod.) so súhlasom zriaďovateľa.

Každé obmedzenie prevádzky oznámi riaditeľ MŠ zákonným zástupcom oznamom na viditeľnom mieste v budove školy.

Personálne obsadenie materskej školy,  zadelenie pracovného času všetkých útvarov MŠ a  jednotlivcov, časový  harmonogram otvárania a zatvárania MŠ a týždenný rozvrh pracovných činností pedagogických zamestnankýň podrobne upravuje Organizačný poriadok materskej školy.

2 Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

2.1  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

    Riaditeľka MŠ prijíma dieťa do materskej školy na základe písomnej žiadosti   zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou predložia aj potvrdenie

o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia je porušovaním ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky o materskej škole  a nebude akceptovaná. Ak ide o dieťa so ŠVVP (dieťa so zdravotným znevýhodnením, so zdravotným postihnutím, choré, alebo zdravotne oslabené, s vývinovými poruchami, s poruchami správania, zo sociálne znevýhodneného prostredia a s nadaním) zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou  a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie príslušného odborného lekára. Do triedy možno prijať najviac dve deti so ŠVVP. Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania.

  Zákonní zástupcovia nepredkladajú žiadosť o prijatie dieťaťa každoročne, ale  na celé predškolské obdobie iba jednu  žiadosť. Zákonní zástupcovia predkladajú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  druhýkrát v takom prípade, ak ukončia dochádzku dieťaťa v materskej škole a následne žiadajú  jeho prijatie.

   Termín pre prijímanie detí na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka materskej školy     spravidla od 30.apríla   do 15. mája príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode do budovy školy a oznamom na stránke materskej školy, stránke Obce Letanovce. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Zákonný zástupca prinesie so žiadosťou aj rodný list dieťaťa a občiansky preukaz  na overenie údajov uvedených v žiadosti. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

    Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy spravidla do 15.júna. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy nedostal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok dostane zákonný zástupca spravidla do 30. júna príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30. dní od podania žiadosti.

Ak dieťa  nenastúpi do MŠ bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí o jeho prijatí, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.    

      Prijatiu zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so ŠVVP môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt po dohode zákonného zástupcu  s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky.

      V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti, a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

Pri prijímaní detí do MŠ riaditeľka berie do úvahy:

 • kapacitné možnosti materskej školy,
 • ustanovenie § 28 ods. 9 školského zákona  o najvyššom počte detí v triedach (v závislosti od veku detí),
 • podmienky  ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona

2.2   Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ:

 • dieťa, ktoré má v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
 • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

V prípade voľných miest môže byť prijaté dieťa mladšie ako 3 roky.

3 Dochádzka detí do MŠ

    Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 h. a prevezme ho spravidla po 15.00 h. Spôsob, čas dochádzky a spôsob  stravovania dieťaťa dohodne zákonný zástupca s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou. V odôvodnenom prípade neskoršieho príchodu dieťaťa do MŠ (návšteva lekára, logopéda, iného dôvodu) dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí.

   Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ (ranný filter – teplota, evidentný zápal oči, silná nádcha, alebo predchádzajúci stav deň predtým – sťažnosti dieťaťa na bolesti hlavy, dieťa v izolácií a pod.) /§ 7 ods.7 vyhl.č.306/2008 o materskej škole, § 27 ods. e Z. z. 355/2007 o verejnom zdravotníctve. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. Po chorobe sa  dieťa  prijíma  do materskej školy s lekárskym potvrdením, že je zdravé a môže byť v kolektíve detí. Učiteľka nie je kompetentná podávať dieťaťu antibiotiká (tablety, sirupy a pod.).

       Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa, nie však mladšie ako desať rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

      Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný najneskôr do 14 po sebe nasledujúcich dní oznámiť škole dôvod jeho neprítomnosti a predpokladaný čas trvania neprítomnosti dieťaťa v MŠ. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi zákonný zástupca  neprítomnosť dieťaťa v MŠ  písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

Ak rodič do 14 pracovných dní  neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok MŠ, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

Ak dieťa materskej školy navštevuje viac materských škôl, zákonný zástupca dieťaťa  poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej materskej škole na započítanie dieťaťa do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a h) a odseku 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie pre zber údajov“). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľka materskej školy zriaďovateľovi.

Čestné  vyhlásenie pre zber údajov obsahuje:

 1. a) identifikačné údaje o dieťati: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,
 2. b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi: meno a priezvisko, adresu pobytu, kontaktný údaj,
 3. c)  údaje o materskej škole, ktorú dieťa bude navštevovať;
 4. d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov bol poskytnutý len jednej materskej škole (Zákon NR SR 325/ 2012, ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

4 Úhrada poplatkov za dochádzku

   Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu- § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   V zmysle dodatku č. 3 VZN č. 94/2011 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach, čl. 4 ods. 1, 2 za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov nasledovne :

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku

od 2 do 5 rokov …………………………………………………………………………………………….. 7€

Príspevok podľa čl.7  ods. 2 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Podľa zákona č 245 Z. z. § 28 odst.6 sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa,

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Podľa zákona 245/2008 Z. z. § 28 odst.7  príspevok v materskej škole  na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

    Zákonný zástupca je povinný uhradiť v danej výške a termíne aj príspevok na stravovanie dieťaťa v zmysle VZN 94/2011  a  97/2011 a ich dodatkov, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.  Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca mesiac vopred priamou platbou u vedúcej školského stravovania v určenom termíne. V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupca rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

   Zákonný zástupca zabezpečuje tiež platby za návštevu rôznych kultúrnych podujatí svojho dieťaťa. O všetkých platbách je zákonný zástupca informovaný triednym učiteľom a rekapituláciu platieb je učiteľka povinná zverejniť zákonnému zástupcovi.

5 Vnútorná organizácia MŠ

Organizácia tried

Prízemie:      1. trieda – Lienky  

Poschodie:    2. trieda – Sovičky   

                   

Organizačné usporiadanie denných činností v MŠ

Čas Činnosti
6:30 – 8:15

8:15 – 8:30

Otvorenie prevádzky, schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie, činnosti zabezpečujúce životosprávu

8:30 – 8:50 Desiata, hygiena
8:50 – 10:00 Vzdelávacie aktivity, ranný kruh, činnosti zabezpečujúce životosprávu, príprava na pobyt vonku
10:00 – 11:30

11:30 – 12:15

Pobyt vonku

Činnosti zabezpečujúce životosprávu, obed

12:15 – 14:30 Odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu, pohybové a relaxačné cvičenia
14:30 – 14:45 Olovrant
14.45 – 16.30 Vzdelávacie aktivity, didaktické hry, krúžková činnosť, pobyt vonku

Preberanie detí

  Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať dieťa službukonajúcej učiteľke, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, inej splnomocnenej osobe alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda.

   Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách od 6.30 hod. do 8.00 hod. Rodič preberá dieťa v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod.

  Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne poveriť aj inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov ( §7 ods.8 vyhl. 306/2008 ).

V prípade, že si rodič do 16.00 nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná tieto kroky :

 1. telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov, iných príbuzných,
 2. odvedie dieťa domov,
 3. ak rodič nie je doma, vráti sa do MŠ, urobí záznam do ranného filtra, zavolá na políciu a oznámi túto skutočnosť ako aj svoju adresu domov,
 4. zoberie dieťa domov k sebe, pričom na dvere MŠ vyvesí oznam o tom, aby rodičia kontaktovali príslušný útvar polície,
 5. ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy, bude dieťa vylúčené. 

Zákonní zástupcovia detí dávajú k dispozícii škole svoje osobné telefónne čísla, ktoré sú využívané v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, len v prípade ochorenia dieťaťa, alebo v prípade, že si dieťa zákonní zástupca nevyzdvihne po skončení prevádzky školy tak , ako je vyššie uvedené.

Organizácia v šatni

  Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia, ktorí si pri vstupe do budovy MŠ očistia obuv.  Deti sa prezliekajú v šatni, kde si odkladajú svoje veci do skriniek. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

  Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič. Za estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.

   Učiteľka v mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby.

Organizácia v umyvárni

  Každá trieda má vlastnú umyváreň. Každé dieťa má svoj vlastný uterák zavesený na svojej značke, hrebeň, prípadne zubnú kefku a pohár.

Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu, hygienu umyvárne a hygienickú očistu pošpineného dieťaťa zodpovedá určený nepedagogický zamestnanec.

Deti  sa v umyvárni spravidla zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pohybu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie  príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC a nepoužívajú školské WC z hygienických dôvodov.

Organizácia v jedálni

Jedlo sa deťom podáva v jedálni:

Desiata     8:30 – 8:50

Obed        11:30 – 12:15

Olovrant   14:30 – 14:45

   Za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za hygienu pohárov z pitného režimu zodpovedá kuchárka.  Jedálny lístok pripraví vedúca ŠJ  vždy týždeň vopred, presne aj s kalorickými a nutričnými hodnotami.

   Za organizáciu a výchovno- vzdelávaciu činnosť v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom  uplatňujú individuálny prístup k deťom, nenásilne usmerňujú deti počas jedla, podľa želania rodičov aj prikrmujú.

    Deti používajú podľa veku pri jedle určitý príbor (3 – 4 ročné deti lyžicu, 4 – 5 ročné lyžicu aj  vidličku a v 2. polroku celý príbor,  5 – 6 ročné deti používajú kompletný príbor). Podľa rozvojových možností detí sa učiteľka rozhoduje k podaniu kompletného príboru aj u mladších detí.

Organizácia pri pobyte detí vonku

 Pobyt vonku sa realizuje denne v každom ročnom období v dopoludňajších hodinách a v letných mesiacoch aj popoludní. V prípade nepriaznivého počasia je úmerne skrátený alebo úplne vynechaný, ak poklesne teplota pod -10 o C. Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich  zdravia v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľa školy. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvára pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných; realizuje aktivity smerujúce k prevencii obezity detí, neskracuje bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. Bezpečnosť terénu overí vždy vopred a za bezpečnosť detí zodpovedá v plnom rozsahu.

V čase letných horúčav – teplota nad 25 o C  sa pobyt vonku  na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 obmedzuje na minimum. Deti sa skôr zdržujú v tieni, majú hlavu pokrytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk  a pod.), aby sa predišlo úpalu. Učiteľka môže použiť pred odchodom von aj ochranný opaľovací krém. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim a možnosť otužovania sa vodou.

Vychádzky

   Na vychádzke nemôže mať pedagogický pracovník viac ako 21 detí vo veku od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na bezpečnosť detí.  Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zodvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.

Pobyt na školskom dvore

     Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri pobyte na školskom dvore zodpovedajú učiteľky. Učiteľka, ktorá príde s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou. O čistotu školského dvora sa starajú nepedagogickí zamestnanci.

Organizácia počas odpočinku

   Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni aj v triede dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). Pri  prezliekaní detí motivuje podľa ich schopností k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku (5 – 6 r. deti).

   Za čistotu spálne zodpovedá prevádzkový pracovník. Pomáha deťom pri skladaní a uložení posteľného prádla , výmenu posteľného prádla 1x mesačne.

Organizácia na schodoch

Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

Na vonkajšom schodisku pri hlavnom vchode, hlavne počas zlého počasia (mokro, sneh), učiteľky individuálne dopomáhajú deťom držaním za ruku.

Obmedzenie, príp. prerušenie prevádzky

    Počas školských prázdnin budú rodičia písomne vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Pokiaľ záujem nepresiahne 50% prevádzka bude iba obmedzená na zodpovedajúci počet tried, pokiaľ záujem nepresiahne 10 detí, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku príp. náhradné voľno.

     V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov (napr. rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, príp. príslušného úradu verejného zdravotníctva.

6  Doplnkové aktivity MŠ

    V zmysle § 28 ods. 16 školského zákona materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa po dohode so zriaďovateľom. Informovaný súhlas je písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu. Obsah informovaného súhlasu vždy závisí od dôvodu, na ktorý sa požaduje.

Výlety a exkurzie v MŠ

Výlety v materskej škole sú organizované spravidla pre 5 – 6 ročné deti (súvisí to s ochranou ich zdravia a s bezpečnosťou). Nevylučuje sa ani možnosť účasti mladších detí na výlete. Vzhľadom na osobitosti predprimárneho vzdelávania ako aj osobitosti detskej psychiky a fyziologické osobitosti detí predškolského veku sa výlet v materskej škole organizuje len v trvaní jedného dňa. Môže sa realizovať aj ako poldenný. Pri plánovaní výletu je potrebné zohľadňovať bezpečnostné, ale aj psychohygienické potreby detí. Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch učiteliek a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona. Vyhláška o materskej škole umožňuje na výlet použiť aj verejnú dopravu. V záujme ochrany detí ako aj ostatných zúčastnených na výlete sa odporúča, aby boli všetci poistení pre prípad úrazu. Na výlete sa môžu zúčastniť iba tie deti, ktorých zdravotný stav zodpovedá podmienkam a programu výletu. Nevyhnutnou podmienkou je zabezpečenie teplého obeda pre deti.

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.

Exkurzia trvá maximálne 1 – 2 hodiny a realizuje sa spravidla ako súčasť dopoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik v materskej škole je zaradený medzi výchovno-vzdelávacie činnosti, vyžadujúce zvýšený dozor, 8 detí na  jedného pedagogického zamestnanca. Väčšinou sa zabezpečuje prostredníctvom dodávateľskej organizácie. Výcvikové bazény, v ktorých sa výcvik uskutočňuje, musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. Realizácia plaveckého výcviku predpokladá o. i. zabezpečenie: záväznej prihlášky, prehlásenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, písomného dokladu o poučení pedagogických zamestnancov poverených realizáciou plaveckého výcviku.

Sánkovanie

Sánkovanie v materskej škole patrí medzi najdostupnejšie pohybové aktivity na snehu, ku ktorým potrebujeme špecifické pomôcky – sane. Pravidlá bezpečnosti: – terén musí byť bezpečný, bez stromov, prípadných múrikov, ak sa deti sánkujú, napr. na školskom dvore,  musia dodržiavať základné pravidlá.

Slávnosti v MŠ

Slávnosti sú aktivity, ktoré sa v materských školách využívajú s cieľom dať deťom možnosť prežiť významnú udalosť, ktorej sú aktívnymi účastníkmi. Majú silný emocionálny vplyv na dieťa nielen vtedy, keď sa práve uskutočňujú, ale už pri ich príprave. Práve vtedy ich môže učiteľka vyžívať v maximálnej miere na aktivizovanie detí – priamou účasťou každého dieťaťa na príprave programu a prostredia na slávnosť, priamym zapojením každého dieťaťa do samotnej udalosti rešpektujúc jeho individuálne rozvojové možnosti.

Krúžková činnosť v materskej škole

Na základe informované súhlasu rodičov materská škola ponúka deťom možnosť zapojiť sa do krúžkov. Realizácia týchto aktivít je v  odpoludňajších hodinách od 15.00 hod. Krúžky vedú kmeňové učiteľky materskej školy a v plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť zverených detí. Krúžky pracujú na základe plánov práce.

Súťaže, prehliadky

Súťaže alebo prehliadky sú organizované v troch formách:

– v rámci triedy

– v rámci školy

– pre iné subjekty v škole, aj mimo nej

Súťaže, prehliadky  v rámci triedy sú súčasťou časovo – tematických plánov a ich cieľom je spravidla overenie získaných kompetencií detí. Organizujú ich učiteľky pôsobiace v triede z dôvodu diagnostiky, hodnotenia a sebahodnotenia detí.

Súťaže, prehliadky  v rámci školy sa organizujú na základe plánu práce školy, zvyčajne ako tradičné školské podujatie. Organizáciou prípravy poverí riaditeľka skúseného pedagogického zamestnanca, ktorý vypracuje organizačné zabezpečenie podujatia.

Súťaže, prehliadky v rámci iných subjektov v škole aj mimo nej– realizujú sa spravidla v druhom polroku šk. roka ako vyvrcholenie celoročnej práce. Organizácia a príprava je podobná ako organizácia súťaží a prehliadok v rámci školy.

7 Pedagogická prax v materskej škole

 • pedagogickú prax môžu vykonávať v materskej škole študenti strednej pedagogickej školy a pedagogickej fakulty, ktorí sú oboznámení so školským poriadkom a vnútornými predpismi. Ich povinnosťou je ich dodržiavať. Praktikanti počas pedagogickej praxe vykonávajú náčuvy a učia deti, sú pod sústavným dozorom cvičnej učiteľky pedagogickej praxe, ktorá je zodpovedná za kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu,
 • jedna cvičná učiteľka vedie maximálne jedného/jednu praktikanta/ku. Počas praxe praktikantov je učiteľka nepretržite prítomná pri výchovno – vzdelávacom procese praktikanta/ky, t.j. nenecháva deti samostatné s praktikantom/tkou a je plne zodpovedná za bezpečnosť a zdravie detí. Vedenie pedagogickej praxe vykonáva v zmluvne dohodnutom termíne, v predpísanom rozsahu práce a osobne. Vytvára ideálne podmienky ako pre výkon praxe praktikanta, tak pre deti. V prípade závažného porušenia školského poriadku a iného záväzného predpisu túto skutočnosť hlási riaditeľke školy, ktorá následne vyvodí dôsledky.

Študent je povinný:

 • pedagogickú  prax realizovať v stanovenom čase a za presne vymedzených podmienok,
 • hlásiť sa pred začiatkom pedagogickej praxe u riaditeľky školy,
 • rešpektovať pokyny a inštrukcie vedenia školy a cvičného učiteľa,
 • dodržiavať zásady BOZP, školský poriadok a vnútorné predpisy školy,
 • svojou prítomnosťou nenarúšať priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti/vyučovania (nástup na pedagogickú prax je minimálne 15 min. pred jej začiatkom)
 • používať prezuvky, náhradný odev (v prípade potreby), počas praxe nepoužívať mobilný telefón,
 • absolvovať pedagogickú prax so 100% účasťou, v prípade choroby realizovať prax v náhradnom termíne po dohode s cvičnou učiteľkou,
 • viesť si pedagogický denník z  pedagogickej praxe,
 • zachovávať mlčanlivosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to aj po skončení praxe.
  1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a  ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím:

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

   V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými predpismi.

   V zmysle  vyhlášky o materských školách podľa  § 7 ods.1 za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie  zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy  od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.  V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogickí pracovníci povinný zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, v prípade podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém s príslušnými organizáciami.

     Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

    Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

  Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov.  Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný , odvedie dieťa na lekárske vyšetrenie. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičmi. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

  V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa  potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom. Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácií podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov

 1. Škola vedie knihu evidencie školských úrazov.
 2. Evidencia obsahuje:
  • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré úraz utrpelo,
  • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,
  • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
  • počet vymeškaných hodín z dôvodu úrazu,
  • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
  • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.
 3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.
 4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole viac ako 3 dni, považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.
 5. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy.
 6. Riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

Opatrenia v prípade pedikulózy

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. V prípade výskytu hromadnej  pedikulózy ( 2 a viac detí v kolektíve) riaditeľ školy nahlási túto skutočnosť  na odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

 • Vlasy je nutné umyť šampónom proti všiam dostupným na trhu presne podľa návodu výrobcu alebo dezinfekčným sprejom Diffusil H. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu.
 • Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, vyprať pri vysokých teplotách , dôkladne vysušiť a vyžehliť.
 • Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 až 4 dni nepoužívať.
 • Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru.
 • Triedny učiteľ pravidelne ráno vykoná prehliadku vlasatej časti hlavy u všetkých detí. Ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v kolektíve neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené. Ak sa v priebehu 21 dní objavia vši aj u ďalších detí v kolektíve, vykonajú sa represívne opatrenia.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 • Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
 • Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
 • V prevencii využívať vhodnú dostupnú literatúru a preventívne výukové programy.
 • Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu.
 • Zabezpečiť v areáli školy prísny zákaz fajčenia.
 • Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti
 • V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať riaditeľku, ktorá vykoná okamžité opatrenia.

      

  1. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od hlavného vchodu  do MŠ majú všetci zamestnanci, ktorí ho potrebujú na otváranie, uzamykanie a zabezpečenie prevádzky školy. Každý zamestnanec zodpovedá  osobne za uzatváranie budovy, od ktorej vlastní kľúče. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek  pobyt cudzej osoby.

Budovu ráno odomyká upratovačka alebo službukonajúci  pedagogickí zamestnanci. Upratovačka, ktorá  upratuje MŠ v popoludňajších hodinách je povinná skontrolovať všetky priestory, uzatvorenie okien a vchodu na budove po ukončení prevádzky.  

Po ukončení prevádzky školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto. Jednotliví pracovníci zodpovedajú za inventár MŠ, chránia ho pred poškodením a odcudzením.

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci  plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci odkladajú na určené miesto.

Článok III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle:

 • Zákona  NR SR č. 245/2008  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhlášky MŠ SR č. 308/20098 Z. z. o materskej škole, ktorá mení vyhlášku č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,
 • Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
 • Nariadenia vlády 362/2006 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na výchovno-vzdelávacie zariadenie.
 • Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Materskej školy Nábrežná 9, Letanovce
 • Prevádzkového poriadku Materskej školy Nábrežná 9, Letanovce
 • Organizačného poriadku Materskej školy Nábrežná 9, Letanovce
 • Dohovoru o právach dieťaťa,
 • Deklarácie práv dieťaťa.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola oboznámená so Školským poriadkom v plnom znení a že mu rozumiem:

Meno a priezvisko Funkcia Podpis
1. Mgr. Žofia Vrončová riaditeľka MŠ
2. Slávka Melikantová učiteľka
3. Gabriela Lorencová učiteľka
4. Martina Pekariková učiteľka
5. Katarína Mačáková upratovačka
6. Erika Gabrišová upratovačka
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Týmto školským poriadkom boli oboznámení aj rodičia na rodičovskom združení, konanom dňa 21.9.2017

Vydaním tohto školského poriadku sa ruší školský poriadok vydaný dňa 26.9.2016