Školský poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Nábrežná 9, Letanovce v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

 1. Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

2.1 Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
 • inkluzívne vzdelávanie a individuálny prístup rešpektujúci jeho potreby, schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 • na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávaniu umožňujú.
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať špeciálne edukačné  publikácie, pomôcky, kompenzačné pomôcky

Dieťa je povinné

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, neohrozovať svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť iných osôb
 • dodržiavať školský poriadok
 • chrániť pred poškodením majetok školy
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, ak ide o dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie

Zákonný zástupca má právo:

 • vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá bude poskytovať jeho dieťaťu výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnej a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,
 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom materskej školy  a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • vyjadrovať sa k  vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Zákonný zástupca je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • privádzať dieťa do MŠ zdravé v záujme zdravia vlastného dieťaťa, v záujme zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov MŠ
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa,
 • informovať školu o zmene osobných údajov dieťaťa a rodičov, napr. zmena bydliska, telefónnych čísel rodičov
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
 • ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,
 • neprítomnosť dieťaťa ospravedlniť (Príloha )
 • v prípade prerušenia alebo ukončenia dochádzky doručiť písomnú žiadosť riaditeľke školy,
 • priniesť dieťaťa do materskej školy najneskôr do 8.00 hod. a odovzdať dieťa službukonajúcej učiteľke,
 • pravidelne uhrádzať príspevok na stravovanie a príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ
 • zabezpečiť, aby dieťa nenosilo do materskej školy priveľa hračiek z domu, pedagogický zamestnanec nezodpovedá za ich poškodenie, prípadne stratu,
 • zabezpečiť, aby dieťa nenosilo nebezpečné predmety do materskej školy (ostré predmety, sklenené), malé šperky – hrozí prehltnutie, náhrdelníky – hrozí uškrtenie, laky na nechty, pomády, cukríky, žuvačky a pod.,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,
 • pred nástupom dieťaťa do MŠ predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, bezpríznakovosti a podobne podľa pokynov riaditeľky
 • viesť dieťa k samostatnosti pri obliekaní a úprave zovňajška,
 • zabezpečiť dieťaťu vhodné pohodlné oblečenie, aby sa samo zvládlo upraviť, nedávať módne doplnky – opasky, tesné oblečenie, body, nedávať drahé moderné oblečenie,
 • spolupracovať s pedagogickým zamestnanom, pri zadaní úlohy spolupracovať s dieťaťom na jej splnení, nepristupovať k tomu benevolentne,
 • v prípade nevhodného správania sa dieťaťa,  po pohovore s triednou učiteľkou, dohovoriť mu.
 • zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase pobytu dieťaťa v MŠ sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom učiteľky, dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú
 • zákonný zástupca je povinný veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania riešiť interne, v MŠ s učiteľkami a riaditeľkou,
 • zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti a riadenia MŠ
 • v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody opakovane nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky, bude škola postupne kontaktovať všetky osoby, ktoré majú splnomocnenie na prevzatie dieťaťa, ak ani žiadna z týchto osôb neprevezme dieťa, bude MŠ kontaktovať príslušné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • v prípade, ak má MŠ podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

2.2 Materská škola:

 • bude dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu  výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu
 • bude zachovávať neutralitu. Pedagogický zamestnanci budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho písomne vyžiada. Obsah tohto stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov
 • bude rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu
 • v prípade zverenia dieťaťa len jednému zo zákonných zástupcov, bude materská škola riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.
 • priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času schváleného súdom

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

3. Prevádzka  a vnútorný režim MŠ:

3.1  Prevádzka materskej školy

Riaditeľka MŠ: Mgr. Žofia Vrončová

Konzultačné hodiny: denne od 10.30 hod. do 12.00 hod. a podľa predchádzajúceho  dohovoru

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch  od 6.30 hod. do 16.30 hod., resp. v inom čase schválenom zriaďovateľom podľa potrieb zákonných zástupcov.

 • Materská škola je v prevádzke počas prázdnin podľa záujmu zákonných zástupcov (počet prihlásených detí min. 10). Počas mesiacov júl a august sa prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.
 • Prevádzku materskej školy môže zriaďovateľ dočasne obmedziť alebo prerušiť
  • zo závažných organizačných dôvodov,
  • z technických dôvodov,
  • z hygienicko-epidemiologických dôvodov,
  • na základe nariadeného opatrenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, alebo
  • na návrh riaditeľa školy alebo školského zariadenia z iných dôvodov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie detí a zamestnancov alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.
 • Prevádzka materskej školy v dočasných priestoroch bude prerušená v čase školských prázdnin (jesenné, vianočné, jarné, letné), z dôvodu nepremávania školského autobusového spojenia. Prípadný záujem o prevádzku materskej školy nahlási zákonný zástupca riaditeľke materskej školy.  V kmeňovej materskej škole sa bude pred prázdninami zisťovať záujem o prevádzku.

Pri obmedzení prevádzky v niektorých triedach bude deťom zabezpečená výchova a vzdelávanie spájaním detí v náhradných triedach tak, aby bol zabezpečený výchovno- vzdelávací proces a bezpečnosť detí.

V čase jesenných, vianočných  a veľkonočných prázdnin bude  prevádzka materskej školy vopred písomne prerokovaná s rodičmi a zriaďovateľom. Limitujúcim faktorom je minimálne 10 detí, ktoré sa budú stravovať.  V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku, príp. náhradné voľno.

Každé obmedzenie prevádzky oznámi riaditeľ MŠ zákonným zástupcom oznamom na viditeľnom mieste v budove školy.

Personálne obsadenie materskej školy,  zadelenie pracovného času všetkých útvarov MŠ a  jednotlivcov, časový  harmonogram otvárania a zatvárania MŠ a týždenný rozvrh pracovných činností pedagogických zamestnankýň podrobne upravuje Organizačný poriadok materskej školy.

3.2  Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z.

Termín prijímania: od 1.mája do 31. mája

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, je predprimárne vzdelávanie povinné

 • Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
 • Následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie
 • Následne podľa ostatných podmienok určených riaditeľom
 • Deti mladšie ako tri roky, môžu byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dieťa dostatočne osvojené hygienické návyky

Dieťa sa do materskej školy prijíma v čase zápisu, ale aj priebežne v aktuálnom školskom roku,  na základe

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu, o prijatie na predprimárne vzdelávanie
 • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, súčasťou ktorého je  údaj o povinnom očkovaní (neočkovaní) dieťaťa.
 • ak sa do materskej školy prijíma dieťa so zdravotným znevýhodnením (potvrdené v zariadení poradenstva a prevencie), je potrebné k žiadosti predložiť: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • ak sa do materskej školy prijíma dieťa s nadaním (potvrdené v zariadení poradenstva a prevencie), je potrebné k žiadosti predložiť: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára, vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie
 • dieťa môže byť prijaté aj prestupom  podľa §28 ods. 1 a 2 školského zákona

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne,
 • písomne poštou, kuriérom na adresu školy
 • e-mailom (podpísaný naskenovaný formulár)
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ
 • prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Zákonný zástupca môže podať ručne napísanú žiadosť, alebo použiť tlačivo Materskej školy (zverejnené na webovej stránke školy ms.letanovce.sk, alebo si ho môže vyzdvihnúť  priamo v MŠ)

O prijatí/neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka MŠ najneskôr do 30.júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má predprimárne vzdelávanie začať. Dieťa sa neprijíma opakovane každý rok. Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, alebo pokým rodič písomne neoznámi riaditeľovi materskej školy, že dieťa nebude navštevovať materskú školu, príp. dovtedy, pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľ materskej školy o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie musí každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane): –

 • dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
 • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 5 školského zákona.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem prípadu uvedeného v § 28a ods. 3 školského zákona. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú prednostne. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole , ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

 • ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
 • ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa ktorý

 1. ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,
 2. zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa
 3. zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa

Podľa § 37 ods.3 zákona č. 596/2003Z.z. sa za priestupok uloží pokuta od 30eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.

3.3 Dochádzka detí do MŠ

     Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 h. a prevezme ho spravidla po 15.00 h. V odôvodnenom prípade neskoršieho príchodu dieťaťa do MŠ (návšteva lekára, logopéda, iného dôvodu) dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí.

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.  Po chorobe sa  dieťa  prijíma  do materskej školy s lekárskym potvrdením, že je zdravé a môže byť v kolektíve detí. Učiteľka nie je kompetentná podávať dieťaťu antibiotiká (tablety, sirupy a pod.).

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný oznámiť dôvod jeho neprítomnosti a predpokladaný čas trvania neprítomnosti dieťaťa v MŠ a odhlásiť dieťa v jedálni do 8:00hod.

Ak rodič neoznámi riaditeľovi dôvod dlhodobej neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok MŠ, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

Riaditeľ materskej školy môže rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, ak

a)dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok

b)zákonný zástupca dieťaťa nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania určené školským poriadkom

c)zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania

d)zákonný zástupca dieťaťa bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí a je potrebné zmeniť formu vzdelávania

e)predčasné skončenie odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár s inou špecializáciou

Dochádzka do materskej školy môže byť prerušená (§5 ods.14písm.d) zákona č.596/2003 Z.z.), alebo dieťa vzdelávanie zanechá (viac informácií v prípade potreby podá riaditeľka materskej školy)

Riaditeľka má možnosť rozhodnúť aj o dištančnej forme vzdelávania pre dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie napr. kvôli zdravotnému stavu alebo iných závažných dôvodov.

3.4 Úhrada poplatkov

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením; tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

3.5  Vnútorná organizácia MŠ

Organizácia tried

Materská škola, Nábrežná 9, Letanovce

1. trieda: Lienky  (prízemie) – 2 až 4 ročné deti

2. trieda: Sovičky (1.poschodie) – 4 až 6 ročné deti

Materská škola, Slov. raja 53, Letanovce – dočasné priestory

1.trieda: Chrobáčiky -5 až 6 ročné deti

2.trieda: Žabky -5 až 6 ročné deti

3.treida: Slniečka -5 až 6 ročné deti

Organizačné usporiadanie denných činností v MŠ (Príloha 1 – Denný poriadok tried)

Preberanie detí

   Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať dieťa službukonajúcej učiteľke, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, inej splnomocnenej osobe alebo učiteľke, ktorá ju v práci strieda. Dieťa od rodičov osobne preberá učiteľka v ranných hodinách od 6:30 hod. do 8.00 hod. Rodič preberá dieťa v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod.

Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne poveriť aj inú osobu, avšak s jej súhlasom. (Príloha – Splnomocnenie)

Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia, ktorí si pri vstupe do budovy MŠ očistia obuv.  Deti sa prezliekajú v šatni, kde si odkladajú svoje veci do skriniek. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá rodič. Za estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.

Učiteľka v mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po jeho ukončení spolu s nepedagogickou zamestnankyňou. V najstaršej vekovej skupine pomáha deťom učiteľka podľa potreby.

Organizácia v umyvárni

Každá trieda má vlastnú umyváreň (v dočasných priestoroch spoločná). Každé dieťa má svoj vlastný uterák zavesený na svojej značke, hrebeň., v dočasných priestoroch sa používajú papierové utierky.

Za pravidelnú výmenu uterákov zodpovedá zákonný zástupca. Za suchú podlahu, hygienu umyvárne a hygienickú očistu pošpineného dieťaťa zodpovedá určený nepedagogický zamestnanec.

Deti  sa v umyvárni spravidla zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pohybu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie  príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC a nepoužívajú školské WC z hygienických dôvodov.

Organizácia v jedálni

Jedlo sa deťom podáva v jedálni:

Desiata     8:30 – 9:00

Obed        11:30 – 12:10

Olovrant   14:10 – 14:40

    Za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za hygienu pohárov z pitného režimu zodpovedá kuchárka.  Jedálny lístok pripraví vedúca ŠJ.

    Za organizáciu a výchovno- vzdelávaciu činnosť v jedálni zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom  uplatňujú individuálny prístup k deťom, nenásilne usmerňujú deti počas jedla, podľa želania rodičov aj prikrmujú.

     Deti používajú podľa veku pri jedle určitý príbor (3 – 4 ročné deti lyžicu, 4 – 5 ročné lyžicu aj  vidličku a v 2. polroku celý príbor,  5 – 6 ročné deti používajú kompletný príbor). Podľa rozvojových možností detí sa učiteľka rozhoduje k podaniu vidličky alebo kompletného príboru aj u mladších detí.

Organizácia pri pobyte detí vonku

  Pobyt vonku sa realizuje denne v každom ročnom období v dopoludňajších hodinách a v jarných a  letných mesiacoch aj popoludní. V prípade nepriaznivého počasia je úmerne skrátený alebo úplne vynechaný, ak poklesne teplota pod -10 o C. Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich  zdravia v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľa školy. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvára pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných; realizuje aktivity smerujúce k prevencii obezity detí, neskracuje bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. Bezpečnosť terénu overí vždy vopred a za bezpečnosť detí zodpovedá v plnom rozsahu.

V čase letných horúčav – teplota nad 25 o C  sa pobyt vonku  na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 obmedzuje na minimum. Deti sa skôr zdržujú v tieni, majú hlavu pokrytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk  a pod.), aby sa predišlo úpalu. Učiteľka môže použiť pred odchodom von aj ochranný opaľovací krém. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim a možnosť otužovania sa vodou.

Vychádzky

Počas pobytu vonku, ktorého súčasťou môže byť aj vychádzka, zodpovedá

a) jeden učiteľ materskej školy a podľa potreby aj ďalší zamestnanec materskej školy za najviac

1. 21 detí triedy pre deti vo veku dva roky až šesť rokov,

2. 21 detí triedy pre deti vo veku štyri roky až päť rokov alebo

3. 22 detí triedy pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov,

b) jeden učiteľ materskej školy a ďalší zamestnanec materskej školy za triedu pre deti

1.vo veku dva roky až tri roky,

2.vo veku tri roky až štyri roky alebo

3.so zdravotným znevýhodnením bez ohľadu na ich vek.

  

Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na bezpečnosť detí.  Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zodvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.

Pobyt na školskom dvore

      Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri pobyte na školskom dvore zodpovedajú učiteľky. Učiteľka, ktorá príde s deťmi ako prvá, skontroluje bezpečnosť areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou. O čistotu školského dvora sa starajú nepedagogickí zamestnanci.

Organizácia počas odpočinku

    Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni aj v triede dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). Pri  prezliekaní detí motivuje podľa ich schopností k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku (5 – 6 r. deti).

    Za čistotu spálne zodpovedá upratovačka. Pomáha deťom pri skladaní a uložení posteľného prádla , výmenu posteľného prádla 1x za 3 týždne.

3.6  Doplnkové aktivity MŠ

     V zmysle § 28 ods. 16 školského zákona materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa po dohode so zriaďovateľom. Informovaný súhlas je písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu. Obsah informovaného súhlasu vždy závisí od dôvodu, na ktorý sa požaduje.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri činnostiach vyžadujúcich zvýšený dozor a činnostiach s väčším rizikom ohrozenia zdravia zodpovedajú zamestnanci materskej školy v súlade s § 4 vyhlášky č.541/2021Z.z. o materskej škole.

Slávnosti v MŠ

Slávnosti sú aktivity, ktoré sa v materských školách využívajú s cieľom dať deťom možnosť prežiť významnú udalosť, ktorej sú aktívnymi účastníkmi. Majú silný emocionálny vplyv na dieťa nielen vtedy, keď sa práve uskutočňujú, ale už pri ich príprave. Práve vtedy ich môže učiteľka vyžívať v maximálnej miere na aktivizovanie detí – priamou účasťou každého dieťaťa na príprave programu a prostredia na slávnosť, priamym zapojením každého dieťaťa do samotnej udalosti rešpektujúc jeho individuálne rozvojové možnosti.

Krúžková činnosť v materskej škole

Krúžková činnosť sa organizuje s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zabezpečujú ju kmeňové učiteľky materskej školy alebo fyzická osoba so súhlasom riaditeľky a podľa ňou určených podmienok.

Súťaže, prehliadky

Súťaže, prehliadky  v rámci triedy Organizujú ich učiteľky pôsobiace v triede z dôvodu diagnostiky, hodnotenia a sebahodnotenia detí.

Súťaže, prehliadky  v rámci školy sa organizujú zvyčajne ako tradičné školské podujatie. Organizáciou prípravy poverí riaditeľka skúseného pedagogického zamestnanca, ktorý vypracuje organizačné zabezpečenie podujatia.

Súťaže, prehliadky v rámci iných subjektov v škole aj mimo nej– realizujú sa spravidla v druhom polroku šk. roka ako vyvrcholenie celoročnej práce. Organizácia a príprava je podobná ako organizácia súťaží a prehliadok v rámci školy.

3.7 Pedagogická prax v materskej škole

Pedagogickú prax môžu vykonávať v materskej škole študenti strednej pedagogickej školy a pedagogickej fakulty, ktorí sú oboznámení so školským poriadkom a vnútornými predpismi. Ich povinnosťou je ich dodržiavať. Praktikanti počas pedagogickej praxe vykonávajú náčuvy a učia deti, sú pod sústavným dozorom cvičnej učiteľky pedagogickej praxe, ktorá je zodpovedná za kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu.

Cvičná učiteľka vedenie pedagogickej praxe vykonáva v zmluvne dohodnutom termíne, v predpísanom rozsahu práce a osobne. Vytvára ideálne podmienky ako pre výkon praxe praktikanta, tak pre deti. V prípade závažného porušenia školského poriadku a iného záväzného predpisu túto skutočnosť hlási riaditeľke školy, ktorá následne vyvodí dôsledky.

Študent je povinný:

 • pedagogickú  prax realizovať v stanovenom čase a za presne vymedzených podmienok,
 • hlásiť sa pred začiatkom pedagogickej praxe u riaditeľky školy,
 • rešpektovať pokyny a inštrukcie vedenia školy a cvičného učiteľa,
 • dodržiavať zásady BOZP, školský poriadok a vnútorné predpisy školy,
 • svojou prítomnosťou nenarúšať priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti/vyučovania (nástup na pedagogickú prax je minimálne 15 min. pred jej začiatkom)
 • používať prezuvky, náhradný odev (v prípade potreby), počas praxe nepoužívať mobilný telefón,
 • absolvovať pedagogickú prax so 100% účasťou, v prípade choroby realizovať prax v náhradnom termíne po dohode s cvičnou učiteľkou,
 • zachovávať mlčanlivosť a to aj po skončení praxe.
   1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím:

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými predpismi. Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok v materskej škole zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú pedagogickí pracovníci povinný zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, v prípade podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém s príslušnými organizáciami.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov.  Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske vyšetrenie. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičmi. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa  potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom. Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácií podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R.

Ranný filter

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ. Ten môže odmietnuť prebrať dieťa, ak zistí, že nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v materskej škole. (neprejavuje príznaky ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie) Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky ochorenia, učiteľ informuje zákonného zástupcu a zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí.

Cieľom „ranného filtra “ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa.

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy, ak:

 • má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom,
 • mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
 • mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráčdené,
 • má na tvári alebo končatinách zapálené, hnisajúce miesta,
 • má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ

Opatrenia v prípade pedikulózy

Hlásenie ochorenia: rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľovi a riaditeľke materskej školy. V prípade výskytu hromadnej  pedikulózy ( 2 a viac detí v kolektíve) riaditeľ školy postupuje podľa prevádzkového poriadku materskej školy.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 • Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
 • Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
 • V prevencii využívať vhodnú dostupnú literatúru a preventívne výukové programy.
 • Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu.
 • Zabezpečiť v areáli školy prísny zákaz fajčenia.
 • Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti
 • V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať riaditeľku, ktorá vykoná okamžité opatrenia.

       

   1. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od hlavného vchodu  do MŠ majú všetci zamestnanci, ktorí ho potrebujú na otváranie, uzamykanie a zabezpečenie prevádzky školy. Každý zamestnanec zodpovedá  osobne za uzatváranie budovy, od ktorej vlastní kľúče. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek  pobyt cudzej osoby.

Budovu ráno odomyká upratovačka alebo službukonajúci  pedagogickí zamestnanci. Upratovačka, ktorá  upratuje MŠ v popoludňajších hodinách je povinná skontrolovať všetky priestory, uzatvorenie okien a vchodu na budove po ukončení prevádzky.

Po ukončení prevádzky školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto. Jednotliví pracovníci zodpovedajú za inventár MŠ, chránia ho pred poškodením a odcudzením.

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci  plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci odkladajú na určené miesto.

   1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle:

 • Zákona  NR SR č. 245/2008  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
 • Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
 • Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Materskej školy Nábrežná 9, Letanovce
 • Prevádzkového poriadku Materskej školy Nábrežná 9, Letanovce