Poplatky

Rodičovský príspevok

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo výške 10€ sa uhrádza v MŠ alebo cez internet banking do 20. v mesiaci:

IBAN: SK13 5600 0000 0034 3590 0001

Variabilný symbol – pridelený každému dieťaťu poprosíme uviesť, aby sme platbu vedeli identifikovať

Konštantný symbol: 0558

Podľa zákona č 245/2008 Z. z. § 28 odst.6 sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Podľa zákona 245/2008 Z. z. § 28 odst.7  príspevok v materskej škole  na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Zákonný zástupca zabezpečuje tiež platby za návštevu rôznych kultúrnych podujatí svojho dieťaťa. O všetkých platbách je  informovaný triednym učiteľom.

Školská jedáleň

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

 1. Pre všetky vekové kategórie sa určuje 1. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky stanovené Ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2019
 2. Príspevok zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov je:

  Materská škola –
  Stravná jednotka je vo výške………………………1,37 €
  Z toho:
  desiata………………………………………… 0,34 €
  obed……………………………………………. 0,80 €
  olovrant………………………………………. 0,23 €

  Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ zaplatí okrem stravnej jednotky vo výške 1,37€ i režijné náklady vo výške 0,10 € na jeden deň.
  t.j.: (1,37+0,10)*

  *Zákonní zástupcovia detí v MŠ vo veku 5-6 rokov (predškoláci) uhradia uvedený poplatok znížený o sumu dotácie zo ŠR ( v súčasnosti vo výške 1,20€ / 1 deň )
  t.j.: (1,37 + 0,10) – 1,20 = 0,27€ / 1 deň

Všeobecné záväzné nariadenie si môžete pozrieť tu