Vianočná pošta 2021

Vianočná pošta 2021

Aj tento rok sme sa práve v adventnom období zapojili do projektu
Vianočná pošta 2021“. Cieľom projektu je obdarovať neznámych starkých
a starké zo Slovenska Vianočnou poštou, ktorí žijú v domovoch dôchodcov
alebo sociálnych zariadeniach.

Naša MŠ takto poteší milým Vianočným pozdravom 40 starkých a starké
a takto sa deti podelia s láskou vo svojom srdci.

Deti sa do projektu zapojili s úsmevom, šikovnými rukami a iskričkami
v očiach s tým, že potešia starkých počas Vianoc. Vedia ako je dôležité
najmä v dnešnej dobe vidieť na tvárach starkých úsmev a vo svojom srdci
radosť z toho, že sme niekoho obdarovali