O škôlke


Warning: Use of undefined constant auto - assumed 'auto' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/184300/virtual/www/domains/ms.letanovce.sk/wp-content/themes/msletanovce/page-right-sidebar.php on line 23

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Keďže sa naša materská škola nachádza v blízkosti Slovenského raja, chceme sa zameriavať hlavne na environmentálnu výchovu. Čiže rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že bude na elementárnej úrovni chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí a bude získavať pozitívne postoje k ochrane životného prostredia.

História

Materská škola v Letanovciach bola po prvý krát otvorená v roku 1958 v budove bývalej „Pastirni“ neskôr v tzv. „Hornej“ a  „Nižnej“ škole, pričom až v roku 1967 sa podarilo zaviesť celodennú prevádzku. V školskom roku 1975/76 bola zriadená trieda aj v budove kultúrneho domu.

S cieľom zjednotiť všetky triedy sa v roku 1984 začala výstavba novej materskej školy na Nábrežnej ulici. Výučba v týchto priestoroch sa začala v decembri 1992.

 

Materská škola je zapojená do celoročných vzdelávacích aktivít:

  • Filipovi kamaráti
  • Evička nám ochorela 
  • Zippyho kamaráti

 

V súčasnosti materskú školu navštevuje 38 detí umiestnených v dvoch triedach:

  • trieda  Lienky – Mladšie deti zapísaných 19 detí ( triedna učiteľka – Lorencová Gabriela, Mgr. Roxerová Lenka )
  • trieda  Sovičky – Staršie deti –  zapísaných 19 detí  z toho 11 predškolákov ( triedna učiteľka – Bc. Melikantová Slávka, Mgr. Žofia Vrončová )